Deme

Contents


Erechtheïs (Ερεχθηίς)

Upper Agryle
Lower Agryle
Anagyrous
Euonymon
Themakos
Kedoi
Kephisia
Upper Lamptrai
Lower Lamptrai
Pambotadai
Upper Pergase
Lower Pergase
Phegous
Sybridai

Aegeïs (Αιγηίς)

Upper Ankyle
Lower Ankyle
Araphen
Halai Araphenides
Bate
Gargettos
Diomeia
Hestiaia
Erikeia
Erchia
Ikarion
Ionidai
Kollytos
Kolonos
Kydantidai
Myrrhinoutta
Otryne
Plotheia
Teithras
Phegaia
Philaidai

Pandionis (Πανδιονίς)

Angele
Konthyle
Kydathenaion
Kytheros
Myrrhinous
Oa
Prasiai
Probalinthos
Upper Paiania
Lower Paiania
Steiria

Leontis (Λεοντίς)

Aithalidai
Halimous
Deiradiotai
Hecale
Eupyridai
Kettos
Kolonai
Kropidai
Leukonion
Oion Kerameikon
Paionidai
Pelekes
Upper Potamos
Lower Potamos
Potamioi-Deiradiotai
Skambonidai
Sounion
Hybadai
Phrearrhioi
Cholleidai

Akamantis (Ακαμαντίς)

Hagnous
Eiresidai
Eitea
Hermos
Iphistiadai
Thorikos
Kerameis
Kephale
Kikynna
Kyrteidai
Poros
Prospalta
Sphettos
Cholargos

Oeneïs (Οινηίς)

Acharnae
Boutadai
Epikephisia
Thria
Hippotomadai
Kothokidai
Lakiadai
Lousia
Oe
Perithoidai
Ptelea
Tyrmeidai
Phyle

Kekropis (Κεκροπίς)

Athmonon
Aixone
Halai Aixonides
Daidalidai
Epieikidai
Melite
Xypete
Pithos
Sypalettos
Trinemeia
Phlya

Hippothontis (Ιπποθοντίς)

Azenia
Hamaxanteia
Anakaia
Auridai
Acherdous
Dekeleia
Elaious
Eleusis
Eroiadai
Thymaitadai
Keiriadai
Koile
Kopros
Korydallos
Oinoe (of the west)
Oion Dekeleikon
Peiraieus

Aiantis (Αιαντίς)

Aphidna
Marathon
Oinoe (of the east)
Rhamnous
Trikorynthos
Phaleron

Antiochis (Αντιοχίς)

Aigilia
Alopeke
Amphitrope
Anaphlystos
Atene
Besa
Eitea
Eroidai
Ergadeis
Thorai
Kolonai
Krioa
Leukopyra
Pallene
Semachidai
Phyrrhinesioi

Later usage

The term deme (dēmos) survived into the Hellenistic and Roman eras. By the time of the Byzantine Empire, the term was used to refer to one of the four chariot racing factions, the Reds, the Blues, the Greens and the Whites.

In modern Greece, the term dēmos is used to denote the municipalities.

Footnotes

  1. J.V. Fine, The Ancient Greeks: A Critical History
  2. David Whitehead, "Deme" from the Oxford Classical Dictionary, Simon Hornblower and Antony Spawforth ed.

References

  • Fine, John V.A. The Ancient Greeks: A critical history (Harvard University Press, 1983). ISBN 0-674-03314-0.
  • Hornblower, Simon, and Anthony Spawforth ed., The Oxford Classical Dictionary (Oxford University Press, 2003). ISBN 0-19-866172-X.
  • Suzanne, Bernard (1998). plato-dialogues.org, "Attic Tribes and Demes". Accessed August 1, 2006.
  • Whitehead, David. The Demes of Attica 508/7–ca. 250 BC: A Political and Social Study (Princeton University Press, 1986).